HAPPY BIRTHDAY
Thay mặt BLĐ Tập Đoàn Hưng Vượng, thương chúc [@name] Sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc và thành công. Chúng tôi tự hào vì có sự đồng hành của [@name] trong đại gia đình Hưng Vượng